Jakub Nieć

 

 • 21 lat doświadczenia w branży,
 • 10 lat na stanowisku adiunkta w KIWIS – autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych
 • Biegły sądowy w dziedzinie Ochrony Środowiska przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych w szczególności z:

 • udzielaniem lub zmianą pozwoleń na korzystanie ze środowiska w tym pozwoleń wodnoprawnych, emisyjnych zarówno sektorowych, jak i zintegrowanych,
 • prowadzeniem ocen oddziaływania na środowisko,
 • uzyskiwaniem lub zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
 • realizacją procesów inwestycyjnych,
 • udzielaniem zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami,
 • uznaniem przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
 • wystąpieniem szkody w środowisku.

Nasza działalność

Wykonaliśmy już kilkaset dokumentacji głównie:

 

 • operatów wodnoprawnych,
 • pozwoleń i innych decyzji administracyjnych zezwalających na gospodarowanie odpadami,
 • pozwoleń i zgłoszeń zezwalających na emisję gazów i pyłów do powietrza,

Współorganizowaliśmy kilkadziesiąt inwestycji

 

przez co sporządziliśmy

 • Koncepcje zagospodarowania wód opadowych,
 • Karty informacyjne o przedsięwzięciach,
 • Raporty Oceny Oddziaływania Inwestycji na Środowisko,