BIEŻĄCE WSPARCIE

Zapewnia zgodność z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska

 

Zakres bieżących usług doradczych, świadczonych przez EkoInfoTech obejmuje m.in.

 • Environmental compliance – weryfikację przestrzegania przepisów i wymagań o ochrony środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska,
 • bieżącą identyfikację oraz aktualizację wymagań prawnych,
 • audyty oraz przeglądy ekologiczne,
 • prowadzenie bieżącej obsługi i wsparcie zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań do KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami),
 • prowadzenie bieżącej ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • nadzorowanie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie opakowań wprowadzanych na rynek,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie wprowadzanego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów,
 • sporządzanie rocznych bilansów lotnych związków organicznych,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • naliczanie opłat produktowych,
 • wsparcie w zakresie realizacji zarządzeń i zaleceń pokontrolnych w tym również udział podczas kontroli,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji oraz sporządzanie pozostałych sprawozdań i raportów związanych z korzystaniem ze środowiska,
 • redagowanie pism, wniosków, projektów umów, raportów, etc.,
 • wsparcie przy wdrożeniu ISO 14001:2015, związane m.in. z identyfikacją i aktualizacją aspektów środowiskowych, wymagań prawnych, oceną ryzyka, etc.

 

KORZYŚCI

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa profesjonalna obsługa daje poczucie bezpieczeństwa.

INWESTYCJE

Formalno – prawny suport na każdym etapie przedsięwzięcia od pomysłu do realizacji

 

Ofertujemy profesjonalny legal support w obszarze ochrony środowiska podczas realizacji procesów inwestycyjnych. Kompleksowe wsparcie ekspertów od etapu planowania, poprzez wybór i zakup nieruchomości, aż do ukończenia inwestycji.
Zakres świadczonych przez EkoInfoTech obejmuje m.in.

   • Environmental due diligence w transakcjach, których przedmiot stanowią nieruchomości,
   • analizę ryzyka związaną z możliwością występowania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
   • analizę uwarunkowań inwestycyjnych, związanych z formami ochrony przyrody i ochroną konserwatorską,
   • opracowanie i weryfikacja umów oraz dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
   • określenie szczegółowych i niezbędnych wymagań w procesie planowania inwestycji związanych z ochroną środowiska już na etapie projektu,
   • udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięć i obiektów na środowisko
   • opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportów oceny oddziaływania na środowisko, prognoz, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych,
   • opracowanie koncepcji i rozwiązań, służących ograniczaniu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
   • dobór rozwiązań ograniczających lub chroniących przed hałasem, emisją zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzaniem wód lub ścieków do odbiornika,
   • modelowanie przepływów wód, ścieków,
   • modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń m.in. dla potrzeb właściwego doboru geometrii emitorów ich lokalizacji,
   • modelowanie propagacji hałasu z zastosowaniem urządzeń ekranizujących,
   • nadzory przyrodnicze,
   • operaty dendrologiczne.

 

KORZYŚCI

Właściwie zaplanowana inwestycja pozwala ograniczyć koszty koniecznych dostosowań do wymagań przepisów ochrony środowiska np.

• dobór wysokości emitora na podstawie analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
• optymalizacja kosztów środowiskowych na podstawie właściwie dobranych obszarów utwardzonych

DOKUMENTACJE

Wnioski, raporty, opinie prawne, ekspertyzy, sprawozdania – szybko, rzeczowo profesjonalnie

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowaniu raportów, wniosków, analiz oraz pozostałej dokumentacji związanej z korzystaniem ze środowiska.
Zakres usług, świadczonych w tym obszarze przez EkoInfoTech obejmuje m.in.:

 • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń sektorowych w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza,
 • opracowanie dokumentacji zgłoszenia emisji gazów lub pyłów do powietrza,
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej dla dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w tym m.in. w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń wodnych, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzania wód opadowych od ziemi lub wody, etc.
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego,
 • opracowanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania decyzji związanych z gospodarowaniem odpadami takich jak pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • opracowanie dokumentacji niezbędnych do dokonania zgłoszenia produktów ubocznych, a także związanych z utratą statusu odpadu,
 • opracowanie zgłoszenia zakładu stwarzającego ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • opracowanie programu zapobiegania awariom,
 • opracowanie raportu o bezpieczeństwie dla zakładu stwarzającego ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,
 • opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • opracowanie innych dokumentacji, wniosków, raportów związanych z korzystaniem ze środowiska.

 

KORZYŚCI

Wieloletnie doświadczenie powoduje że opracowane przez nas wnioski spełniają wymagania formalne i merytoryczne. Działanie w interesie Zleceniodawcy pozwala wyeliminować żądania, które nie mają uzasadnienia w przepisach

SZKOLENIA

Nasze doświadczenie i wiedza pomaga budować Twój sukces
KORZYŚCI Nie stawiamy ograniczeń – jeśli potrzebujesz, przeprowadzimy szkolenie nawet dla jednego pracownika; wysoki standard świadczonych usług sprawia, że Klienci do nas wracają

 

W ramach świadczonych usług, EkoInfoTech oferuje bogatą ofertę szkoleniową obejmującą zarówno warsztaty prowadzone przez ekspertów – praktyków, jak i „szyte na miarę” szkolenia realizowane przez prawników w tym radców prawnych.
Zakres usług, świadczonych w tym obszarze przez EkoInfoTech obejmuje m.in.:

 • szkolenia i warsztaty z zakresu prawa ochrony środowiska,
 • prawa wodnego, gospodarki odpadami i opakowaniami,
 • szkolenia z zakresu szkód w środowisku, postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ochrony środowiska,
 • szkolenia i warsztaty związane z wdrożeniem i utrzymaniem ISO 14001:2015 (rejestr i analiza aspektów środowiskowych, analiza i ocena ryzyka, identyfikacja wymagań prawnych i inne) ,
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie szkolenia i warsztaty w tym również ich zakres tematyczny, termin i miejsce, są realizowane wg. indywidualnych oczekiwań i potrzeb naszych Klientów.

W ramach świadczonych usług, EkoInfoTech oferuje ponadto opracowanie opinii eksperckich, opinii prawnych, a także analiz, badań i pomiarów.

 

KORZYŚCI

Prowadzany szkolenia własna kadrą co zapewnia wysoki standard świadczonych usług